Vyhnite sa podceneniu prípravy a realizácie protipožiarnych prestupov inštalácií na Vašej stavbe.

Určite Ste už počuli o požiarnej bezpečnosti stavby. Je to komplexná téma a v tomto článku by som sa chcel venovať jednej podstatnej časti a to pasívnej požiarnej ochrane a jej nezastupiteľnej úlohe pri stavbe a prevádzke bezpečnej stavby 21 storočia. Pasívna požiarna ochrana teda protipožiarne utesnenie všetkých inštalácií stavby sú dôležitou kapitolou celého systému požiarnej ochrany stavby. Začnime pri samotnom základe – čo to vlastne protipožiarny prestup je a prečo je tak dôležité aby sme ich na stavbe správne navrhovali už v projekčnej fáze a následne precízne a odborne realizovali certifikovaným systémom v súlade s technologickým postupom výrobcu.

 

Predstavte si stavbu ako les. Pokojná a tichá kotlina, plná života a krásy. Ale ako to už v prírode býva, občas sa tu môže vyskytnúť požiar. A ak je les pripravený, ak má dostatočné protipožiarne opatrenia – protipožiarne prestupy, požiarnu clonu, hydranty, cesty pre hasičské vozidlá – môže požiar rýchlo zvládnuť bez väčších škôd. Naopak, nechránený les sa môže stať svedkom ničivého požiaru, ktorý zničí všetku jeho krásu a život.

 

Podobne je to aj so stavbou – či už je to obytný dom, kancelárska budova alebo priemyselný areál. Bezpečnosť a ochrana pred požiarom sú kľúčové a životne dôležité. Práve preto je dôležitý správny návrh  projektu požiarnej ochrany stavby, realizácia protipožiarnych prestupov inštalácií a systému aktívnej požiarnej ochrany ( hasiace prístroje, hydranty a podobne).

 

Projekt požiarnej ochrany stavby je komplexný dokument, ktorý zahŕňa všetky aspekty protipožiarnej ochrany – od detekcie požiaru, cez evakuáciu, spomalenie šírenia ohňa a dymu až po aktívne hasenie. Je to taký “manuál pre bezpečnosť”, ktorý určuje, ako by mala stavba reagovať a ako by mali ľudia postupovať v prípade požiaru.

 

Realizácia protipožiarnych prestupov je zas o niečo konkrétnejšia – týka sa technických riešení a konštrukčných detailov, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru medzi jednotlivými časťami stavby t.j požiarnymi úsekmi. Ako keby sme v našom lese vytvárali požiarnu clonu – bariéru, ktorá zabraňuje šíreniu plameňov.

A teraz si možno poviete – to je všetko pekné a fajn, ale ako to v praxi vyzerá? Tak poďme na to, ukážem vám to na konkrétnom príklade.

 

Predstavte si, že máme bytový dom. Projekt požiarnej ochrany stavby v tomto prípade môže zahŕňať napríklad umiestnenie detektorov dymu v každom byte, návrh evakuačných ciest a východov, umiestnenie hasiacich prístrojov, rozdelenie objektu na požiarne celky s predpísanou minimálnou požiarnou odolnosťou a mnoho ďalšieho.

 

Realizácia protipožiarnych prestupov inštalácií potom znamená inštaláciu protipožiarnych prestupov inštalácií ako voda, kúrenie, splašková kanalizácia, elektrina, plyn a vzduchotechnika medzi jednotlivými bytmi a chodbami ( teda samostatnými požiarnymi úsekmi ). Dôležité je použitie certifikovaných materiálov v správnej skladbe a správnym spôsobom, podľa európskou normou ETA, certifikovaným technologickým postupom aplikácie materiálov na to presne určených.

Realizácia požiarnych prestupov horľavých inštalácií    Združený protipožiarny prestup v byte    Požiarny prestup v stene s elektrickou lávkou

To v praxi znemená, že všetky prestupy inštalácií a rozvodov cez požiarne deliacu konštrukciu (požiarnu stenu, požiarny strop) je potrebné vhodným spôsobom utesniť bez ohľadu na veľkosť samotného otvoru v danej konštrukcii. Tesnenie (realizácia protipožiarneho prestupu) musí mať minimálne rovnakú preukázanú požiarnu odolnosť ako samotná požiarno deliaca konštrukcia stena alebo  strop (najviac však EI90 t.j  90 minút).

Ak je plocha samotného otvoru v konštrukcii väčšia ako 0,04 m2, tesnenie musí byť označené štítkom umiestneným v jeho blízkosti  na jednej strane konštrukcie. Požiarny štítok musí byť vždy viditeľný, čitateľný, prístupný, ťažko odstrániteľný a musí obsahovať nápis PRESTUP, číslo prestupu, hodnotu požiarnej odolnosti, názov použitého systému tesnenia, meno zhotoviteľa mesiac a rok realizácie prestupu.

Pre správny návrh tesniaceho systému je potrebné poznať podrobné informácie o požiarno deliacej konštrukcii (napr. typ, hrúbka, materiálová skladba a požadovaná požiarna odolnosť), samotných inštaláciách, ich usporiadanie a vzájomná vzdialenosť, veľkosť otvoru, cez ktorý prechádzajú  a prestupoch (napr. typ inštalácie, rozmer prestupu a inštalácie, požadovaná požiarna odolnosť, typ materiálu potrubí a káblových chráničiek, materiál a hrúbka izolácie potrubí). Pri potrubiach je veľmi dôležité aj ich zamýšľané použitie a koncové usporiadanie (vetraný, nevetraný systém alebo potrubie pod tlakom).

V projektoch a na stavbách sa vo všeobecnosti stretávame s nasledovnými druhmi prestupov:

  • Prestupy potrubí – plastové, kompozitné a kovové potrubia bez izolácie, prípadne s horľavou alebo nehorľavou izoláciou, ktorá môže byť priebežná alebo lokálna len v mieste a okolí prestupu. Tieto prestupy sa najčastejšie tesnia rôznymi protipožiarnymi manžetami, páskami a protipožiarnymi tmelmi.
  • Prestupy káblov – samostatné káble, káblové zväzky, káblové chráničky a ich zväzky, káblové lávky a žľaby. Tieto prestupy sa najčastejšie tesnia protipožiarnym tmelom, náterom, protipožiarnou páskou.
  • Združené prestupy – rôzne kombinácie vyššie uvedených inštalácií a rozvodov v jednom otvore. Tieto prestupy sa najčastejšie tesnia tzv. mäkkými doskovými upchávkami. Takéto systémové dosky musia spĺňať  požadovanú objemovú hmotnosť pre konkrétny systém, mať požadovanú hrúbku a sú  povrchovo upravené z výroby protipožiarnym náterom v kombinácii s predchádzajúcimi systémami pre potrubia a káble.

Protipožiarne prestupy ( upchávky) sú podľa vlastností konkrétneho produktu vhodné do masívnych stien a stropov (železobetón, murivo), ľahkých stien, zavesených podhľadov alebo konštrukcií na báze dreva (napr. CLT panely). Pre aplikácie do špeciálnych prostredí sú dostupné aj plynotesné, vodotesné a prachotesné upchávky.

Takto pripravený bytový dom je ako náš chránený les – pripravený na to, aby v prípade požiaru minimalizoval jeho následky a chránil svoj život a krásu.

 

A na záver ešte jedna dôležitá vec – príprava projektu požiarnej ochrany stavby a realizácia protipožiarnych prestupov nie sú len o technických detailoch a právnych predpisoch, povinnosti projektanta, developera a samotného realizátora. Je to aj o zdravom rozume a zodpovednosti za životy a zdravie budúcich obyvateľov a nájomníkov takejto stavby. O tom, že nám záleží na našich stavbách, na ľuďoch, ktorí v nich žijú, pracujú a na našom okolí. A to je niečo, čo by sme si mali všetci neustále pripomínať.

 

Autor: Peter Morvai – Project manager