Hasiace prístroje a hydranty

Predaj hasiacich prístrojov – ponúkame na predaj hasiace prístroje etablované na slovenskom trhu, certifikované podľa EN 3, všetkých typov hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov. Súčasťou dodávky je vešiak na hasiaci prístroj a sprievodná dokumentácia. Cenník hasiacich prístrojov žiadajte emailom tu. Súčasne Vám pri predaji radi vysvetlíme, ako na hasenie práškovým hasiacim prístrojom, CO2 prístrojom, penovým, vodným hasiacim prístrojom. Viac info TU
Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 347/2022 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na:

 • prenosné hasiace prístroje
 • pojazdné hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na:

 • vodné (vodný hasiaci prístroj)
 • penové (penový hasiaci prístroj)
 • práškové (práškový hasiaci prístroj)
 • CO2  (snehový hasiaci prístroj)
 • hasiaci prístroj s čistým hasivom (náhrada za halónový hasiaci prístroj)

           

 

Kontroly, revízie a opravy hasiacich prístrojov

Vykonávame záručný a pozáručný servis hasiacich prístrojov.

Kontroly, revízie, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MVSR č. 347/2022 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

OBSAH KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 • posúdenie kvality hasiacej látky v hasiacom prístroji,
 • kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny v hasiacom prístroji,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
 • kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
 • kontrolu spúšťacieho mechanizmu hasiaceho prístroja,
 • kontrolu ovládacej armatúry hasiaceho prístroja,
 • kontrolu čistoty filtra,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky hasiaceho prístroja,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 písm. d), zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 • kontrolu hmotnosti prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
 • umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
 • kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
 • umiestnenie plomby,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 • posúdenie kvality hasiacej látky v hasiacom prístroji,
 • kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
 • kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku v hasiacom prístroji,
 • kontrolu spúšťacieho mechanizmu hasiaceho prístroja,
 • kontrolu ovládacej armatúry hasiaceho prístroja,
 • kontrolu čistoty filtra,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
 • kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
 • umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), zahŕňa:

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
 • kontrolu kompletnosti hasiaceho prístroja,
 • kontrolu hmotnosti prístroja,
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice hasiaceho prístroja,
 • kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
 • kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
 • umiestnenie plomby na hasiacom prístroji,
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

OBSAH OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

Oprava prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

 • uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, v ktorej je hasiaca látka pod trvalým tlakom výtlačného plynu,
 • demontáž súčastí hasiaceho prístroja,
 • vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,
 • vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
 • vyčistenie filtra hasiacej látky; kontrolu filtra hasiacej látky,
 • vyčistenie stúpacej rúrky; kontrolu stúpacej rúrky,
 • vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky; kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky,
 • vyčistenie prúdnice,
 • naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou,
 • umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo umiestnenie samostatnej tlakovej patróny s výtlačným plynom do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja.

    požiarne prestupy

 

Hasiace zariadenia – Hydranty

obr

Kontroly, opravy a inštalácie požiarnych vodovodov vykonávame v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Hadicové zariadenia sa členia podľa typu na:

hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou, ktoré sa podľa druhu navijaka skladajú z týchto častí:

 • hadicový navijak s ručným ovládaním
 • z navijaka s prívodom vody stredom
 • z ručne, alebo automaticky ovládaného prítokového ventilu
 • z tvarovo stálej hadice s dĺžkou najviac 30 m
 • z uzatvárateľnej prúdnice
 • tam, kde je to potrebné, zo smerového vedenia hadice

nástenné hydranty s plochými hadicami, ktoré sú zložené z týchto častí:

 • skriňa alebo ochranný kryt
 • hadicové uloženie
 • ručné ovládanie prítokového ventilu
 • plochá hadica so spojkami, ktorej svetlosť je najviac 52 mm a jej dĺžka je najviac 20 m
 • uzatvárateľná prúdnica

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu.

Požiarne hadice, ktoré sú umiestnené v hadicových zariadeniach, sa skúšajú na funkčnosť tlakovou skúškou podľa technickej normy.

Zdroje vody sa členia na:

 • prírodné (napr. potok, rieka a jazero)
 • umelé (napr. vonkajší požiarny vodovod, požiarna nádrž, požiarna studňa, nádrž na stálu zásobu vody a verejný vodovod)

Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov sa členia na:

 • zdroj vody
 • vnútorný požiarny vodovod
 • hadicové zariadenie
 • odberné miesto

Odberné miesto na umelom zdroji vody:

 • nadzemný hydrant (zavodnený alebo nezavodnený)
 • podzemný hydrant
 • výtokový stojan
 • plniace miesto

Kontrola (revízia) hydrantov

Vykonávame pre našich zákazníkov kontroly hydrantov, v zmysle vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vrátane tlakových skúšok hadíc.

Meranie hydrostatického a hydrodynamického pretlaku vykonávame nami vyrobenými meracími zariadeniami určenými priamo na tento účel.

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ kontroluje:

a) realizáciu zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
b) funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
c) funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
d) voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
e) vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
f) prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
g) označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
h) pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva,
i) množstvo vody v nádrži,
j) nepriepustnosť nádrže.

Kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ najmenej raz za 12 mesiacov, ak výrobca jednotlivých častí zariadení neurčí kratšiu lehotu. Kontrola sa vykonáva v rozsahu uvedenom v odseku 1 písm. c) až i).

O kontrole sa vyhotoví záznam,17) ktorý obsahuje skutočný stav podľa požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 2 s prípadným návrhom na odstránenie zistených nedostatkov a lehôt na ich odstránenie.

Napriek tomu, že to vyhláška nevyžaduje, vieme v prípade záujmu zmerať aj maximálny prietok vonkajších nadzemných hydrantov. Poskytujeme službu Meranie maximálneho prietoku vonkajšieho hydrantu.