Riešenia protipožiarnych prestupov

  Zaoberáme sa predajom  špeciálnych systémových produktov na riešenia protipožiarnych prestupov inštalácií cez požiarno deliace konštrukcie stavieb. Jedná sa o najmodernejšie technologické riešenia protipožiarnych prestupov inštalácií, ktoré sú dostupné na našom trhu. Tieto produkty pravidelne testujeme a na základe týchto testov a zapálení v technických skúšobných ústavoch neustále inovujeme a prinášame nové certifikované produkty a systémy aplikácií. Ponúkame tiež hasiace prístroje a hydranty k zabezpečeniu aktívnej požiarnej ochrany stavieb. Katalóg produktov TU Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí, alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe. Počas stanovenej doby sa zastaví šírenie tepla a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do iného. Základné technické vybavenie stavby, ako elektrické káble a rúrové rozvody križujú požiarne steny a stropy. Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku. Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií. Požiarne deliace konštrukcie musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov a škár. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.       Prestupy rozvodov, prestupy inštalácií, prestupy technických zariadení a prestupy technologických zariadení cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje, najviac však EI 90. Každý protipožiarny prestup, ktorého plocha je väčšia ako 0,04m², musí byť označený  štítkom.

Označenie prestupu

Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, aby bol vždy viditeľný, čitateľný, prístupný a ťažko odstrániteľný. Štítok označenia tesnenia prestupu obsahuje najmä tieto údaje:
  1. nápis PRESTUP
  2. symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti
  3. názov systému tesnenia prestupu
  4. mesiac a rok zhotovenia prestupu
  5. názov a adresa zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

Požiarna odolnosť nie je reakcia na oheň!

Požiarna odolnosť udáva presný čas v minútach, pokiaľ dôjde k strate účinnosti požiarnej upchávky, čo reakcia na oheň neudáva. Na Slovenskom trhu je len veľmi málo firiem, ktoré majú svoje produkty otestované na protipožiarnu odolnosť. Sme hrdí, že spoločnosť CONSOLL je jednou z nich. Máme všetky potrebné skúšky, certifikáty, osvedčenia, ktoré sú nevyhnutné k vašej bezproblémovej kolaudácii.