Najčastejšie chyby pri realizácií protipožiarnych prestupov na stavbách

V nasledujúcom článku sa Vám pokúsim priblížiť najčastejšie  chyby a mylné predstavy s ktorými sa na stavbách neustále stretávame pri protipožiarnych prestupoch.

Napeňujúci pás Consoll    Protipožiarny prestup vzduchotechniky s izoláciou    Protipožiarny prestup    Protipožiarny prestup zdravo technických inštalácií

Pozor na utesnenie inštalačnej medzery.

Inštalačná medzera alebo priestor je škára medzi prestupujúcou inštaláciou (napr. káble, káblové žľaby alebo rúry) a vnútorným okrajom otvoru prestupu. Veľkosť inštalačnej škáry závisí od tvaru otvoru a od veľkosti materiálu prestupujúcich inštalácií.

Uistite sa, že inštalačná medzera a rozmery otvoru zodpovedajú zvolenému systému utesnenia prestupu. Vo všeobecnosti sa môžete riadiť usmernením, že by nemalo byť vyplnených viac ako 60 % otvoru, ak výrobca nevykonal skúšky inak. Ak je vzdialenosť medzi vnútorným okrajom otvoru prestupu a materiálom prestupujúcich inštalácií väčšia (ako sa uvádza v úradných schváleniach), systém požiarnej ochrany pravdepodobne nebude fungovať tak, ako by mal, a výsledkom bude to, že oheň alebo dym bude unikať cez tieto medzery.

Pamätajte, že priestor medzi ostením otvoru prestupu a materiálom prestupujúcich inštalácií musí byť vyplnený testovaným protipožiarnym tesniacim systémom podľa špecifických skúšobných povolení. Vždy dôsledne dodržiavajte pokyny výrobcu systému alebo sa zúčastnite školenia, aby ste sa uistili, že urobíte správne rozhodnutie.  Inštaláciu protipožiarnych materiálov môžu vykonávať len vyškolené osoby, ktoré disponujú oprávnením na takúto realizáciu.

Nesprávne zvolený systém= nefunkčný= nedodržanie skladby v zmysle ETA- technologického predpisu.

Každý typ elektrického kábla či kovového alebo plastového potrubia sa v prípade požiaru správa inak. Preto je každý výrobok na požiarne prestupy vyvinutý a skúšaný pre konkrétny typ materiálu prestupujúcich inštalácií v konkrétnej požiarne deliacej konštrukcii (stene alebo strope). Nikdy nepoužívajte materiály na požiarne prestupy, ktoré nie sú určené na konkrétne použitie. Nikdy nepoužívajte schválené materiály na požiarne prestupy plastových potrubí na požiarne prestupy kovových potrubí. Výber správneho riešenia požiarnych prestupov je dôležitý, pretože v prípade nesprávneho výberu je pri požiari ohrozený ľudský život.

Realizátor neosvedči PDK dokumentom OPK.

Častá chyba, ktorá sa opakuje pri realizácií protipožiarnych prestupov je chýbajúce Osvedčenie požiarnej konštrukcie tzv. OPK, ktorým sa osvedčuje, že zrealizované protipožiarne prestupy sú vyhotovené riadnym certifikovaným postupom s použitím vhodných materiálov a v súlade s projektom požiarnej ochrany a teda vlastnosti požiarno deliacej konštrukcie (PDK) v celej ploche zostali zachované.

Realizátori požívajú minerálnu dosku zo stavebnín ktorá nemá dostatočnú objemovú hmotnosť a hrúbku.

Veľmi často sa opakujúca závažná chyba, že realizátor v snahe ušetriť alternuje systémové protipožiarne dosky s minerálnou doskou, ktorá na tento účel nie je vhodná a má menšiu objemovú hmotnosť, alebo hrúbku ako predpísaná systémová doska, ktorá je pre daný systém realizácie požiarnych prestupov certifikovaná. Takto zrealizovaný prestup je nefunkčný a ohrozuje majetok a životy budúcich užívateľov stavby. Protipožiarna systémová doska je veľmi dôležitou súčasťou celého systému realizovaného prestupu a od jej objemovej hmotnosti, hrúbky a povrchovej úpravy je závislá požiarna odolnosť celej konštrukcie.

Používajú aplikácie certifikované do železo betónového podkladu do presného otvoru ako do mäkkej upchávky.

Častý problém pri realizácií protipožiarnych prestupov je typ zvolenej aplikácie, kedy realizátor v snahe ušetriť financie, alebo pracnosť zvolí systém a pracovný postup, ktorý nie je vhodný pre konkrétnu aplikáciu. Prípadne zvolí dané systémové riešenie z nedostatku informácií o konkrétnych aplikáciách a ich možného využitia v danej skladbe požiarno deliacej konštrukcie, jej umiestnení na stavbe a materiálovej skladbe jednotlivých inštalácií. Najčastejší príklad je zvolená aplikácia a materiálová skladba, ktorá je certifikovaná do železobetónového podkladu a presného otvoru na inštalácie ( jadrový vrt) a rovnakú aplikáciu používajú do veľkých otvorov tzv. mäkkej upchávky, alebo SDK konštrukcie. Takto zrealizovaný protipožiarny prestup je nefunkčný a nie je realizovaný v súlade s platnou certifikáciou systémového riešenia.

Nezohľadnenie materiálu  inštalácií. Napríklad potrubia PVC/PP/PE/PEX atď a taktiež hrúbky jednotlivých potrubí.

Tento príklad je bohužiaľ tiež častým javom na stavbách, kedy realizačná firma absolútne nerieši materiálovú skladbu prechádzajúcich inštalácií a často sa mylne domnieva, že stačí si inštalácie rozdeliť na horľavé a nehorľavé inštalácie. Toto je veľká chyba, nakoľko všetci výrobcovia systémov na realizáciu protipožiarnych prestupov si musia otestovať a následne certifikovať každú materiálovú skladbu v konkrétnej materiálovej skladbe ( PVC, PP,PEX atď), hrúbke a veľmi často sa aplikácie a ich pracovný postup na základe týchto materiálov značne líšia a pre niektoré skladby ani nemajú certifikované riešenie. Odporúčam preto realizačnej firme a investorovi nespoliehať sa na vyjadrenie predajcu materiálu, ale požadovať ETA certifikát, ktorý je platný v celej EU pre konkrétnu skladbu a konkrétnu aplikáciu. Je to pre Vašu ochranu, za správne zrealizovaný protipožiarny prestup nesie zodpovednosť realizačná firma a nie predajca a už vôbec nie obchodný zástupca predajcu, ktorý možno o 6 mesiacov bude niekde úplne inde.

Nezohľadňujú usporiadanie koncov C/C C/U U/C U/U

Toto je skutočnosť na ktorú sa zabúda skoro pravidelne. Jednotlivé aplikácie sú skúšané a následne testované na tieto 4 základné vlastnosti inštalácií potrubí a to:

C/C – oba konce uzavreté

C/U – spodný uzavretý a vrchný otvorený

U/C – spodný otvorený a vrchný uzavretý

U/U – oba konce inštalácie otvorené

Je veľmi dôležité pre ktorý typ je daná aplikácia certifikovaná, ak zvolíte aplikáciu pre systém C/C a na stavbe riešite C/U, takto zrealizovaný prestup je rovnako nefunkčný.

Zámena certifikovaných aplikácií zo stropu do steny a naopak.

Je veľmi dôležité riešiť umiestnenie protipožiarneho prestupu v konkrétnej požiarno deliacej konštrukcií ako či sa nachádza v stene, alebo strope. Nakoľko riešenie realizácie v strope a stene majú odlišnú materiálovú skladbu a tiež pracovný postup. Napríklad platia úplne odlišné skladby, kedy Vám u jedného systému pri riešenú protipožiarneho prestupu v stropnej konštrukcií stačí na konkrétnu požiarnu odolnosť napr. EI 90 použiť jednu systémovú dosku v hrúbke 6cm a pri rovnakej konštrukcií v stene na EI 90 musíte použiť 2x systémovú dosku 6cm. Rovnaké pravidlo platí aj pri použití napeňujúceho protipožiarneho pásu na riešenie horľavých inštalácií a jeho množstve obtočení na rovnaké potrubie, ktoré je umiestnené v stene, alebo strope.

Kombinácia materiálov rôznych výrobcov.

Výrobky, u ktorých neboli vykonané skúšky, môžu byť nespoľahlivé a nemusia fungovať tak, ako sa predpokladá alebo ako to tvrdí výrobca. Nekombinujte výrobky alebo systémy od rôznych výrobcov. Každý výrobca navrhuje riešenia, podľa ktorých sa musí použiť každý výrobok slúžiaci na konkrétny typ požiarneho prestupu, aby sa splnila určitá trieda reakcie na oheň. Kombinácie výrobkov rôznych značiek  nie sú skúšané, nemajú vyhlásenie o parametroch ani protokol o skúške alebo klasifikácii, a preto sa nesmú inštalovať.

Vždy je potrebné sa uistiť, že používate „protipožiarne výrobky“, ktoré majú označenie CE pre určené použitie. Takéto výrobky vychádzajú z harmonizovanej európskej normy (EN), ak je k dispozícii, alebo európskeho technického posúdenia (ETA), ktoré je dôkazom, že požiarne skúšky boli posúdené a schválené certifikovaným orgánom, proces kontroly kvality je neustále monitorovaný a životnosť výrobkov je deklarovaná a kontrolovaná treťou stranou. Ku každému výrobku s označením CE je priložené vyhlásenie o parametroch (DoP), v ktorom sú uvedené základné parametre výrobku. Požiarne vlastnosti a parametre uvedené vo vyhlásení predstavujú zhrnutie správy o klasifikácii na základe skúšok a programe hodnotenia expozície (EXAP), ak je to relevantné. Vyhlásenie navyše obsahuje dôležité informácie o nemennosti parametrov výrobku (AVCP). Vyhlásenie poskytuje všetko, čo potrebujete na to, aby ste splnili miestne právne požiadavky platné v Európe, a obsahuje dôležité informácie o výrobkoch pre ostatné krajiny. Okrem vyhlásenia o parametroch musí dodávateľ výrobku poskytnúť pokyny na inštaláciu. 

Závesy ktoré prechádzajú cez požiarno deliacu konštrukciu nemajú požiarnu odolnosť.

Toto je prípad, ktorý často objavuje pri rekonštrukciách bytových domov, kedy závesy na inštalácie nemajú dostatočnú požiarnu odolnosť a keďže tieto závesy prechádzajú cez protipožiarny prestup, celý prestup sa stáva nefunkčný.

Realizácia pracovníkmi ktorí nie sú zaškolení a teda spôsobilí na realizáciu daného systému protipožiarnych prestupov.

Tento bod je veľmi dôležitý, nakoľko je základný predpoklad, že osoba ktorá disponuje oprávnením na realizáciu konkrétneho systému protipožiarnych prestupov, vie brať na seba zodpovednosť za správnu realizáciu protipožiarnych prestupov v súlade s platnými a aktuálnymi druhmi aplikácie na konkrétny systém použitý na stavbe – Consoll, Hilti atď. Takéto oprávnenia sa musia každé dva roky aktualizovať a teda aj konkrétny pracovníci sa školia na najnovšie aplikácie a postupy.  

Nevymieňajú sa zatečené prestupy len opravujú= strata pevnosti minerálnej dosky.

Veľmi častá situácia pri realizácií protipožiarnych prestupov na novostavbách. Pri zlej koordinácií profesií na stavbe sa často stáva, že už zrealizované protipožiarne prestupy sú cez inštalačnú šachtu, či už z nedostatočnej hydroizolácie strechy, alebo činnosti iných profesií ( murári, omietkari ) vytopené. Preto je dôležité si pamätať, že minerálna doska, ktorá tvorí súčasť protipožiarneho prestupu po zatečení a aj následnom vyschnutí stráca svoje vlastnosti ako napríklad objemová hmotnosť a teda, takýto prestup už nespĺňa deklarované vlastnosti.

 Používanie PU peny namiesto tmelu/lepenie dosiek.

PU pena je materiál, ktorý pri požiari nezväčšuje svoj objem, naopak vyhára a teda z neho ubúda a je úplne nevhodný k tesneniu a lepeniu stykov minerálny dosiek a tesneniu inštalácií. Takto chybne zrealizovaný protipožiarny prestup je rovnako nefunkčný.

Aplikácie na základe vyjadrení nejakej inštitúcie nie na základe odskúšaných a klasifikovaných aplikácií.

Jediné a platné doklady sú na náklade odskúšaných a klasifikovaných aplikácií podľa ETA certifikátu.

Realizátor často mylne označuje požiarnu odolnosť na štítku v takej minutáži ako je požadovaná minimálna v projekte PO.

Toto je chyba, protipožiarny prestup má byť označený požiarnou odolnosťou, ktorú reálne skutočne dosahuje pri použití konkrétnej aplikácie, najviac však EI 90.

 

Príklady zlých a nefunkčných aplikácií protipožiarnych prestupov:

zatečený protipožiarny prestup sa stáva nefunkčným          zlá aplikácia protipožiarneho prestupu s použitím peny na lepenie stykov      zlá aplikácia protipožiarneho prestupu s použitím peny a nesystémovej minerálnej dosky

 

Autor: Peter Morvai – Project manager