Pasívna požiarna ochrana – dôležitý prvok každej protipožiarnej strategie

  • Pasívna protipožiarna ochrana
  • Požiarna ochrana
  • Požiarna bezpečnosť
  • Požiarna odolnosť
  • Delenie na požiarne úseky
  • Reakcia na oheň 

Pasívna požiarna ochrana je dôležitou súčasťou požiarnej bezpečnosti, ktorá je dôležitým faktorom pri stavbe bezpečnej budovy. Zahŕňa celkový vplyv rôznych opatrení, ktoré sú počas stavby plánované a realizované, a tiež tých, s ktorými sú oboznámené osoby v príslušnej budove. 

Vzhľadom na dôležitosť požiarnej bezpečnosti boli vo väčšine krajín vypracované podrobné právne predpisy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti stavieb. Tie pomáhajú zaistiť, aby pri stavbe budovy bola zohľadnená komplexná stratégia požiarnej ochrany, čím prispievajú k ochrane ľudských životov a obmedzeniu strát v prípade požiaru. Poslaním spoločnosti Consoll je poznať a pochopiť konkrétne pravidlá v každej krajine a vyvinúť plne odskúšané riešenia pasívnej požiarnej ochrany podľa predpisov a reálnych životných situácií. 

Čo je pasívna požiarna ochrana? 

Požiarna ochrana je dôležitou súčasťou každej stratégie požiarnej bezpečnosti a tvorí ju aktívna požiarna ochrana (zistenie, likvidácia) a pasívna požiarna ochrana (pasívna požiarna ochrana konštrukcií, delenie na požiarne úseky). 

Pasívna požiarna ochrana (PPO) je založená na požiarnej ochrane konštrukcií a delení na požiarne úseky. Umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb z budovy a zásah hasičských jednotiek. 

Požiarna ochrana konštrukcií zaisťuje stabilitu konštrukčných prvkov (ako sú oceľové nosníky/stĺpy alebo drevené nosníky/stĺpy) v budove v prípade požiaru. Na tento účel sa používajú vhodné produkty, ako napr. nátery alebo nátery, malty, manžety, pásy, tmely a výplňový materiál. V takom prípade je kľúčovou otázkou, ako príslušné materiály navzájom reagujú. V spoločnosti Consoll sa skúšajú komplexné stenové a stropné systémy so všetkými možnými prestupmi inštalácií, aké sú realizované priamo na mieste. 

Požiarny úsek je určitý priestor v budove, ktorý bráni šíreniu požiaru a dymu. Veľkosť a počet požiarnych úsekov je stanovená vo všetkých národných stavebných predpisoch a závisí od plochy podlahy alebo objemu a množstva horľavých materiálov na každom podlaží. Stavebné predpisy sa v rámci jednotlivých krajín líšia. Požiarne úseky sú vždy vertikálne (požiarne odolné podlahy/stropy) a horizontálne (požiarne odolné steny). Pretože v takýchto priestoroch sa vyžadujú všetky druhy inštalácií, vytvoria sa otvory, ktoré sa potom musia znovu chrániť. Častým a viditeľným spôsobom ochrany sú požiarne dvere. Tesnosť požiarneho úseku sa zaistí pomocou vhodného tesniaceho prostriedku aj v miestach, kde cez konštrukciu prestupujú všetky druhy inštalácií, ako  napr. káble, potrubia, rúry atď. 

Na utesnenie takýchto prestupov inštalácií sa používa kombinácia niekoľkých produktov, ako sú nátery, malty, manžety, pásy, tmely a výplňový materiál ako minerálna vata, ktoré vytvárajú certifikované systémové riešenie. V spoločnosti Consoll sa skúšajú komplexné stenové a stropné systémy so všetkými možnými prestupmi inštalácií, aké sú realizované priamo na mieste a takto sú aj certifikované. 

Autor: Peter Morvai – Project manager